Awarded Medals

  1. Thưởng vào: 19 Tháng tám 2019

    Win Liar Game

    Dành cho người chơi chiến thắng các event liar game như Werewolf, Rabbit Doubt, Avalon, Mafia Madness do 4rum tổ chức