Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 111

Chương 5.1: Phong thái của khỉ con (2)

Editor: Puck

Kiều Tịch Hoàn ôm theo khỉ con một đường trở lại đại viện nhà họ Cố.

Bên trong sảnh chính, Ngôn Hân Đồng và Tề Tuệ Ph